Bộ Tài chính cải cách toàn diện trong tiến trình chuyển đổi số

Bộ Tài chính cải cách toàn diện trong tiến trình chuyển đổi số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mới đây đã ký ban hành Quyết định số 1924/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào 6 nội dung cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cải cách chế độ công vụ cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM