Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải có những đột phá mới

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải có những đột phá mới
Trước những cơ hội và thách thức mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN 4.0, để đáp ứng nhu cầu phát triển, Việt Nam cần phải nâng cao chất lượng nguồn lao động với những đột phá mới trong đào tạo.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM