Hoàn thiện hành lang pháp chế trong chuyển đổi số - cuộc cách mạng thể chế

Hoàn thiện hành lang pháp chế trong chuyển đổi số - cuộc cách mạng thể chế
Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, đặt ra mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao sau 25 năm nữa, chỉ ra con đường đi đến đích là bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bằng chuyển đổi số CĐS, công nghệ số và CĐS.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM