CIO Bản Việt: "Chuyển đổi số ngân hàng - không theo phong trào, đi vào thực chất"

CIO Bản Việt: "Chuyển đổi số ngân hàng - không theo phong trào, đi vào thực chất"
Phát triển ngân hàng số là một cấu phần nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể, tuy nhiên cần có lộ trình phù hợp, thậm chí cá thể hóa theo từng ngân hàng thì việc chuyển đổi số mới có thể hiệu quả và phản ánh vào kết quả kinh doanh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM