Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tại Việt Nam

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tại Việt Nam
Qua 05 năm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 hoạt động TTKDTM tại Việt Nam nói chung và đối với dịch vụ công nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn mới, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM