Hệ thống đám mây giúp xác định các biến thể Covid-19 nhanh hơn

Hệ thống đám mây giúp xác định các biến thể Covid-19 nhanh hơn
Cộng đồng nghiên cứu dùng nền tảng chuỗi gen, vận hành trên cơ sở hạ tầng đám mây Oracle OCI, để phát hiện và hành động nhanh với các đột biến Covid-19 mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM