Cần diễn tập ATTT thực chiến với phương thức, phạm vi, tính chất mới

Cần diễn tập ATTT thực chiến với phương thức, phạm vi, tính chất mới
Bộ TTTT đã ban hành Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM