Các nội dung cải cách hành chính trọng tâm, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trước đại dịch COVID-19

Các nội dung cải cách hành chính trọng tâm, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trước đại dịch COVID-19
Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2031 được Chính phủ ban hành đề ra 6 nội dung trọng tâm cần cải cách mạnh mẽ, góp sức hỗ trợ các doanh nghiệp hồi sinh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM