Xây dựng TPTM cần ứng dụng thông tin đô thị với các công nghệ ICT trọng điểm

Xây dựng TPTM cần ứng dụng thông tin đô thị với các công nghệ ICT trọng điểm
Thành phố thông minh TPTM đang là một xu thế của tương lai, nơi mọi công nghệ số tiên tiến, hiện đại và sự chuyển đổi số CĐS trở thành nhân tố chi phối, dẫn dẵn, khởi tạo mọi thứ nhằm tạo ra hiệu quả phục vụ tốt hơn cuộc sống của con người.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM