Phát triển đô thị thông minh cần theo đặc điểm từng địa phương - Không thể rập khuôn

Phát triển đô thị thông minh cần theo đặc điểm từng địa phương - Không thể rập khuôn
Phát triển đô thị thông minh ĐTTM đã trở thành xu thế phổ biến tại các thành phố, đô thị trên thế giới. Nhiều quốc gia đã có những chính sách và kế hoạch cụ thể cho phát triển ĐTTM và việc xây dựng ĐTTM không chỉ diễn ra tại các quốc gia phát triển mà ngay cả với các quốc gia đang phát triển. Mỗi quốc gia, thành phố lại có chiến lược riêng phụ thuộc vào bối cảnh phát triển và những điều kiện đặc thù của quốc gia, thành phố đó.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM