An toàn thông tin cho đô thị thông minh: Vấn đề sống còn cho sự phát triển bền vững

An toàn thông tin cho đô thị thông minh: Vấn đề sống còn cho sự phát triển bền vững
Đô thị thông minh Smart Cities là đô thị của tương lai, tập hợp sức mạnh của công nghệ 3D - Công nghệ số Digital Technologies, Dữ liệu Data và tư duy thiết kế Design Thinking để thúc đẩy hiệu quả các dịch vụ đô thị. Tuy nhiên, làn sóng chuyển đổi số mới cũng mang đến những rủi ro an toàn thông tin ATTT, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của đô thị thông minh ĐTTM.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM