Phát triển kinh tế truyền thông ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

Phát triển kinh tế truyền thông ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp
Để truyền thông báo chí đạt được những thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh, thì việc tìm hiểu, phân tích mối liên hệ quá trình hình thành, phát triển của kinh tế truyền thông thế giới và Việt Nam, từ đó đề ra những giải pháp và mô hình phù hợp cho sự phát triển là việc làm cấp thiết.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM