Chuyển đổi số là một trong những cơ hội đại dịch COVID-19 mang lại cho Singapore

Chuyển đổi số là một trong những cơ hội đại dịch COVID-19 mang lại cho Singapore
Đại dịch COVID-19 đã mang lại nhiều thay đổi. Những thay đổi này đặt ra thách thức đáng kể cho nền kinh tế Singapore nhưng cũng mang đến những cơ hội mới. Chuyển đổi số CĐS là một trong những cơ hội Singapore sẽ tận dụng để phát triển đất nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM