Khai trương cổng thông tin điện tử ASEAN về sở hữu trí tuệ

Sự kiện khai trương Cổng thông tin điện tử ASEAN có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hệ thống SHTT của cả khu vực cũng như của từng quốc gia thành viên. Cổng thông tin điện tử ASEAN về SHTT cung cấp những thông tin về các vấn đề sSHTT của khu vực ASEAN và của từng nước thành viên hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015.


T
rên trang chủ của Cổng thông tin ASEAN về SHTT, những hoạt động nổi bật về SHTT trong khu vực sẽ được giới thiệu. Những chuyên mục chính trên Cổng thông tin ASEAN về SHTT bao gồm: Nhóm làm việc của ASEAN về hợp tác sSHTT (AWGIPC); các hoạt động SHTT trong khu vực; số liệu thống kê về SHTT; các nguồn thông tin quan trọng về SHTT (văn bản quy phạm pháp luật, án lệ về SHTT, thủ tục đăng ký…); và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Cổng thông tin ASEAN về SHTT còn là diễn đàn liên kết các cơ quan chuyên môn của các nước thành viên ASEAN, cung cấp các công cụ tra cứu thông tin về các đối tượng SHTT của các nước trong khu vực, cung cấp thông tin về các dự án khu vực về SHTT, và nhiều nội dung khác.