Đợi: Như Lai Ngài đã đến đây, Ưu Đàm rộ nở chốn này lặng thinh

“Trăm năm còn có gì đâu

Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì”…

Nghìn năm bao cuộc phân li

Người về trên ấy, kẻ thì kiếp sau

Luân hồi, sinh mệnh nát nhàu

Súc sinh, cây cỏ; được đâu thân người?

Thác sinh tảng đá bên trời

Vạn năm phong hóa đổi dời vạn năm
Đợi: Như Lai Ngài đã đến đây, Ưu Đàm rộ nở chốn này lặng thinh
Trăm năm còn có gì đâu. Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì
Nhân ơi, loại hỡi mê lầm

Biết bao giờ hết sa hầm sẩy hang?

Danh, Lợi, Tình cứ đa mang

Chết rồi, tay trắng, lang thang cõi nào?

Hỏi đâu đất thấp, trời cao?

Đâu mồ vô chủ? Nghiệp nào trả vay…

Như Lai, Ngài đã đến đây

Ưu Đàm rộ nở, chốn này lặng thinh

Li ti như sợi tơ chìm

Hạc Vàng ơi ta đợi

Bóng chim cuối trời…
Như Lai, Ngài đã đến đây. Ưu Đàm rộ nở, chốn này lặng thinh
Anh Vũ
Lời nhắn bước chân phiêu lãng quên về!
Mơ về cõi xưa: Đâu là giả tạm, đâu ngàn hương xưa?
Tâm thư từ Úc của người thanh niên cầu cứu cho cha ở Trung Quốc