Photo Booth Strips with Lightbox

Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một số dải hình ảnh dễ thương và tích hợp Lightbox 2, một trong những kịch bản lightbox phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi. Ý tưởng là để hiển thị một số dải hình ảnh và làm cho họ điều hướng bằng cách di chuyển với mousewheel. Khi nhấp vào một hình ảnh, chúng tôi sẽ hiển thị các phiên bản lớn hơn sử dụng jQuery Lightbox 2. Chúng tôi cũng sẽ tối ưu hóa cho các thiết bị cảm ứng.

Mã chỉnh sửa :

<div class="pb-wrapper pb-wrapper-1"> <div class="pb-scroll"> <ul class="pb-strip"> <li> <a href="images/large/1.jpg" rel="lightbox[album1]" title="Spring"> <img src="images/small/1.jpg" /> </a> </li> <li> <a href="images/large/2.jpg" rel="lightbox[album1]" title="Sunshine"> <img src="images/small/2.jpg" /> </a> </li> <li> <!--...--> </li> <!--...--> </ul> </div> <h3 class="pb-title">Pure Serenity</h3> </div>Mỗi wrapper dải ảnh cũng sẽ có một vị trí như lớp pb-wrapper-1, pb-wrapper-2, vv ... Sau đó sẽ xác định vị trí tùy chỉnh, chiều cao và quay cho mỗi hình ảnh.