Fullscreen Video Slideshow with BigVideo.jsĐầu tiên, chúng ta hãy đánh dấu cho trang:

Chúng tôi sẽ làm trên trung tâm của màn hình, chúng tôi có một div wrapper có chứa tất cả các màn hình khác nhau. Sau đó, có một nút chúng tôi sẽ sử dụng để di chuyển giữa các màn hình.

<header> <h1>Fullscreen Video Slideshow <span>with BigVideo.js</span></h1> <p>The videos in this demo are from <a href="http://beachfrontprod.blogspot.com" target="_blank">Beachfront B-Roll</a>, a great place to download unique HD stock video footage and animated backgrounds for any production purpose (for free!).</p> <p><small>A demo for</small> <a href="http://dfcb.github.com/BigVideo.js/" target="_blank">BigVideo.js</a> <small>by <a href="http://twitter.com/johnpolacek" target="_blank" rel="author">@johnpolacek</a></small></p></header> <div class="wrapper"> <div class="screen" id="screen-1" data-video="vid/bird.mp4"> <img src="img/bird.jpg" class="big-image" /> <h1 class="video-title">#1 Bird</h1> </div> <div class="screen" id="screen-2" data-video="vid/satellite.mp4"> <img src="img/satellite.jpg" class="big-image" /> <h1 class="video-title">#2 Satellite</h1> </div> <div class="screen" id="screen-3" data-video="vid/camera.mp4"> <img src="img/camera.jpg" class="big-image" /> <h1 class="video-title">#3 Camera</h1> </div> <div class="screen" id="screen-4" data-video="vid/spider.mp4"> <img src="img/spider.jpg" class="big-image" /> <h1 class="video-title">#4 Spider</h1> </div> <div class="screen" id="screen-5" data-video="vid/dandelion.mp4"> <img src="img/dandelion.jpg" class="big-image" /> <h1 class="video-title">#5 Dandelion</h1> </div></div> <nav id="next-btn"> <a href="#" class="next-icon"></a></nav>