Sử dụng Registry loại bỏ màn hình Log On trong Windows 8

Mở Registry bằng cách gõ 'regedit' từ màn hình Start và chọn từ kết quả tìm được.


 

Tìm đến key Persionalization theo đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization
Nếu bạn không thấy key Persionalization, hãy tạo ra nó bằng cách phải chuột vào key Windows, chọn New/Key và đặt tên là Personalization.


Click vào key Personalization và phải chuột vào cửa sổ phía bên phải. Bạn tiếp tục chọn New/DWORD và đặt tên là NoLockScreen


Click đúp vào NoLockScreen và thay đổi giá trị 0 thành 1.


Xong! Kể từ giờ bạn sẽ không còn thấy màn hình Log On nữa.
Tuy nhiên, nếu muốn nó quay trở lại, bạn có thể thiết lập lại giá trị cho NoLockScreen 0.