Cài đặt Webserver trên máy chủ Amazon Linux AMI

Bước 1 : Cập nhật phiên bản mới nhất của Linux , cài đặt múi thời gian, GGC và make

sudo yum -y update
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Indianapolis \
      /etc/localtime
sudo yum install -y gcc make

Bước 2 :
Cài đặt PHP và PHP extensions

sudo yum install -y php
sudo yum install -y php-devel php-mysql php-pdo
sudo yum install -y php-pear php-mbstring
sudo pear install Log
sudo yum install -y pcre-devel

Bước 3:
Cài đặt httpd

sudo yum -y install httpd
sudo service httpd start

Bước 4 :
Cài đặt MySql

sudo yum -y install mysql-server mysql
sudo service mysqld start


Bước 5 :
Cài đặt PHP ACP Module

sudo yum -y install httpd-devel
sudo pecl install apc-beta
echo 'extension=apc.so' | sudo tee /etc/php.d/apc.ini
hoặc sử dụng câu lệnh sau :
sudo yum install -y php-pecl-apc

Bước 6 :
Cấu hình MySQL
sudo vi /etc/my.cnf
Thêm các câu lệnh sau trong các thẻ :

[mysqld]
...
skip-external-locking
long_query_time=1
slow_query_log
slow_query_log_file=/var/log/log-slow-queries.log
log-bin=mysql-bin
server-id= 1
...
[mysqld_safe]
...
myisam_recover_options
...
[mysqld]
...
key_buffer_size = 128M
max_allowed_packet = 3M
table_open_cache = 64
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
myisam_sort_buffer_size = 16M
thread_cache_size = 8
query_cache_size= 32M
thread_concurrency = 8
innodb_buffer_pool_size = 128M
innodb_log_file_size = 32M
innodb_additional_mem_pool_size = 8M
innodb_log_buffer_size = 4M
...
Các truy vấn chậm :
sudo touch /var/log/log-slow-queries.log
sudo chown mysql.mysql /var/log/log-slow-queries.log
sudo /sbin/chkconfig --levels 235 mysqld on
sudo service mysqld start

Bước 7 : Cấu hình PHP trong php.ini
sudo nano /etc/php.ini
expose_php = Off
memory_limit = 128M
date.timezone = America/Indianapolis
Lưu ý : tệp tin file log php
/var/log/httpd/error.log
Cài đặt chạy tự động Apache trên máy chủ Amazon Linux AMI
sudo /sbin/chkconfig --levels 235 httpd on
sudo service httpd start

Đây là các bước cài đặt một chạy một webserver đơn giản của nhà cung cấp Amazon ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu cấu hình nâng cao hơn trên bài viết tiếp theo của TCN

Quang Vinh