Mật khẩu của bạn thực sự đã mạnh ?

Những Điều Nên Làm Khi Tạo Mật Khẩu

Những Điều Không Nên Làm Khi Tạo Mật Khẩu

Tạo các mật khẩu dài (ít nhất là bảy ký tự)

Không sử dụng tất cả hoặc một phần của tên đăng nhập

Bao gồm các chữ cái viết thường và viết hoa, các chữ số, và các ký hiệu

Không sử dụng một từ có nghĩa trong bất kỳ ngôn ngữ nào

Sử dụng ít nhất một ký hiệu trong vị trí thứ hai đến thứ sáu

Không sử dụng các chữ số thay thế các chữ cái tương tự để tạo ra một từ

Sử dụng ít nhất bốn ký tự khác nhau (không nhắc lại cùng các ký tự)

Không sử dụng các chữ cái hoặc chữ số liên tiếp (ví dụ, 'abcdefg' hoặc '234567')

Sử dụng các chữ cái và chữ số ngẫu nhiên

Không sử dụng các phím cạnh nhau trên bàn phím của bạn (ví dụ, 'qwerty')


Cải thiện việc quản lý mật khẩu


Đây là một số nguyên tắc để giúp bạn quản lý các mật khẩu của bạn một cách an toàn hơn:


Những Điều Nên Làm Khi Quản Lý Mật Khẩu

Những Điều Không Nên Làm Khi Quản Lý Mật Khẩu

Giữ bí mật mật khẩu của bạn

Không viết nó ra

Sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các trang web khác nhau

Không sử dụng các tính năng 'remember my password' (nhớ mật khẩu của tôi) trên web

Thay đổi các mật khẩu của bạn ít nhất sáu tháng một lần


Tạo các mật khẩu mạnh hơn chỉ là bước đầu


Nếu bạn cần nguồn cảm hứng khi chọn một mật khẩu, hãy thử mở một tab trình duyệt và passwordsavvy.org Trang web này bạn đi qua quá trình tạo ra một cách ngẫu nhiên, mật khẩu mạnh, và sau đó sao chép nó vào clipboard của Windows sẵn sàng cho bạn để dán vào các trang web khác.


Quang Vinh