Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Cách bồi dưỡng hiệp sĩ

Bồi dưỡng Hiệp Sĩ bao gồm:
TĂNG LEVEL
- Tăng level sẽ tăng chỉ số của Hiệp Sĩ

- Hiệp sĩ chính được tăng level thông qua nhiệm vụ và càn quét phó bản, các hiệp sĩ còn lại dùng Thuốc EXP để tăng level


TĂNG SAO
- Tăng sao sẽ tăng chỉ số cộng thêm khi tăng level của hiệp sĩ

- Hiệp Sĩ khi tăng đến 2 sao và 4 sao sẽ mở thêm được kỹ năng mới


TĂNG LEVEL SKILL
Mỗi hiệp sĩ có 3 skill:

- Skill Nộ: Là skill hero 1 sao nào cũng sẽ có

- Skill 2 sao: Skill chủ động, hiệp sĩ tự sử dụng trong trận

- Skill 4 sao: Có 2 loại chủ động và bị động tùy thuộc vào từng hiệp sĩ

- Có thể tăng cấp skill hiệp sĩ bằng vàng

- Level skill không thể tăng cao hơn level của hiệp sĩ

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM