Phát hành bộ tem 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước

Năm 2021, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 1921- 1989 gồm 01 mẫu.

Tư duy mới về thể chế phát triển

Có thể thấy, những tư duy mới về thể chế phát triển của Việt Nam ngày càng hòa hợp với xu hướng giá trị chung của thế giới, đó là vì phát triển đất nước bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc cho người dân của quốc gia