Ứng dụng công nghệ số để gìn giữ văn hóa dân tộc thiểu số - Việc cần làm ngay

Với chủ trương xây dựng nền văn hóa thống nhất, đa dạng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số DTTS Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển văn hóa các DTTS rất ít người, Đảng và Nhà nước ta xác định, cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo

Cuốn sách lý giải những vấn đề về văn học Nhật Bản trên tinh thần văn hoá

Cuốn sách Văn học Nhật Bản - vẻ đẹp mong manh và bất tận của tác giả Lam An là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc về vẻ đẹp trong văn học Nhật Bản với những ý nghĩa sâu xa mang màu sắc văn hoá.

Ưu tiên ứng dụng CNTT trong phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

Để hòa nhập cùng các bước tiến trong thời đại mới, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn là vấn đề trọng tâm của đất nước. Dựa trên tình hình thực tại, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các chính sách phù