Thái Lan chứng nhận 15 khu vực triển khai thành phố thông minh

Thái Lan đặt mục tiêu sử dụng công nghệ số để cải thiện mức sống của người dân tại 15 khu vực vừa được cấp chứng nhận là các khu vực triển khai thành phố thông minh TPTM.

Nâng cao đổi mới hướng tới xây dựng các thành phố bền vững trong tương lai

Nâng cao các đổi mới nhằm phục vụ cho các thành phố thông minh TPTM và xây dựng cộng đồng được kết nối, an toàn là xu hướng đang được phát triển mạnh mẽ của các thành phố trên thế giới.

Sổ tay thành phố thông minh Việt Nam: Tài liệu phục vụ tăng trưởng cho các đô thị

Ấn phẩm nhằm cung cấp thông tin thị trường, tăng các cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực đô thị thông minh, thành phố thông minh ĐTTM/TPTM và chia sẻ những thực tiễn, kinh nghiệm phát triển, vận hành hiệu quả ĐTTM/TPTM tại Vương