Hệ thống đám mây giúp xác định các biến thể Covid-19 nhanh hơn

Cộng đồng nghiên cứu dùng nền tảng chuỗi gen, vận hành trên cơ sở hạ tầng đám mây Oracle OCI, để phát hiện và hành động nhanh với các đột biến Covid-19 mới.

6 lỗ hổng nghiêm trọng vừa được chuyên gia người Việt phát hiện

Chuyên gia Trần Văn Khang thuộc VinCSS vừa được công nhận phát hiện 6 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Critical CVE trên các phần mềm của Adobe và Microsoft.