Các quyết định ngắn hạn là không đủ để kiến tạo một thành phố thông minh

Sau đại dịch, các thành phố đã và đang tự đổi mới với các mục tiêu thành phố thông minh TPTM smart city, PV Tạp chí TTTT đã có cuộc trò chuyện cùng ông Phạm Hồng Phong, CEO của Oracle Việt Nam về các vấn đề có liên quan.

Hệ thống đám mây giúp xác định các biến thể Covid-19 nhanh hơn

Cộng đồng nghiên cứu dùng nền tảng chuỗi gen, vận hành trên cơ sở hạ tầng đám mây Oracle OCI, để phát hiện và hành động nhanh với các đột biến Covid-19 mới.