'Tương lai của smartphone' mang tên iPhone X

'Tương lai của smartphone' mang tên iPhone X

Điện thoại 13-09-2017, 01:34

iPhone X mang nhiều thay đổi, là kết quả của hàng năm trời nghiên cứu tại Apple nên hãng gọi đây là 'tương lai của