Giống smartphone Android tới 7 điểm, iPhone X còn điều gì khác biệt?

Giống smartphone Android tới 7 điểm, iPhone X còn điều gì khác biệt?

Điện thoại 24-09-2017, 08:56

Apple thường không phải là người đi đầu, nhưng họ luôn biết cách hoàn thiện và làm tốt hơn, thậm chí tốt nhất. Điều này