iOS 11 của Apple vừa hạ bệ ứng dụng Facebook và Twitter

iOS 11 của Apple vừa hạ bệ ứng dụng Facebook và Twitter

Điện thoại 22-09-2017, 03:53

Theo báo cáo của Axios, Apple sẽ loại bỏ tính năng đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản mạng xã hội Facebook và Twitter,