Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số

Trên lộ trình thực hiện chuyển đổi sổ toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ ở nhiều lĩnh vực, nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Phát hành văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng số hóa các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... là những đổi mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả

Phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số của EVN

EVNICT đang thực thi rất nhiều công việc trong đề án Chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong đó tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở cho Chuyển đổi số chung của EVN.