Hướng dẫn cách sử dụng QuickLook để xem trước tập tin trên Windows 10

Hướng dẫn cách sử dụng QuickLook để xem trước tập tin trên Windows 10

Thủ thuật 18-05-2020, 08:51

Đầu tiên, bạn cần vào Microsoft Store tìm ứng dụng QuickLook của Paddy Xu[/b], ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Sau khi cài