Khai mạc Vietnam ICT Summit 2013

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định 'Công nghệ thông tin là con đường ngắn nhất để phát triển đất nước'