Ngọc Tái Tổ Hợp: Những nguồn sức mạnh về cuối trận

Ngọc Tái Tổ Hợp: Những nguồn sức mạnh về cuối trận

Thế giới Games 21-09-2017, 13:18

Lại thêm một thứ tăng sức mạnh vô hạn nữa này...

Ngọc Tái Tổ Hợp: Chuyên Gia Phép Bổ Trợ và Công Nghệ Băng Giá

Ngọc Tái Tổ Hợp: Chuyên Gia Phép Bổ Trợ và Công Nghệ Băng Giá

Thế giới Games 19-09-2017, 15:52

Tiếp tục hai ngọc mới của Hệ Cảm Hứng

Ngọc Tái Tổ Hợp: Linh Hồn Vệ Thần

Ngọc Tái Tổ Hợp: Linh Hồn Vệ Thần

Thế giới Games 11-09-2017, 15:06

Nhánh ngọc tuyệt vời cho các tướng hỗ trợ