Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao trong bối cảnh thay đổi của công nghệ 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với sự tác động cộng hưởng của đại dịch Covid-19 đang và sẽ tạo ra những gián đoạn kép thay đổi mạnh mẽ của thế giới việc làm, thị trường lao động và người lao động. Do đó, cần

Trang bị các kỹ năng số cần thiết cho người lao động, đáp ứng phát triển kinh tế số

Đào tạo nhân lực là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam chuyển đổi số CĐS thành công.

Chuyên gia khuyến nghị kỹ năng số cần thiết để đáp ứng công việc thời chuyển đổi số

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 CMCN 4.0 với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cùng với rất nhiều sự biến động, đặc biệt đại dịch COVID-19 đã tái định hình lại nhiều ngành nghề với xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ. Do đó, việc phát triển

Ericsson nâng cao kỹ năng toàn diện cho nhân viên trước thách thức mới

Mới đây, Ericsson đã đưa ra hàng loạt các sáng kiến nhằm giúp nhân viên thích ứng với những cách thức mới để làm việc một cách hiệu quả và năng suất hơn.