Kết nối, thúc đẩy phát triển khoa học và chuyển đổi số khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cộng đồng các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực CNTT khu vực miền Trung - Tây Nguyên được hình thành sẽ là đầu mối kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học thuật, góp phần vào chiến lược chuyển đổi số CĐS quốc gia và hiện

Facebook dự kiến sắp đổi tên

Mạng xã hội lớn nhất thế giới thực hiện đổi tên, chuyển đổi mô hình hoạt động để trở thành tập đoàn công nghệ với nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Facebook “sập” trên toàn cầu

Nhiều dịch vụ của Facebook đều không thể truy cập, sử dụng vào tối 04/10 trên phạm vi toàn cầu.