Doanh nghiệp ô tô vẫn muốn sản xuất, mở rộng tại Việt Nam