Cuốn sách góp phần lý giải những vấn đề về văn hoá tôn giáo thời đại CMCN 4.0

Cuốn sách Văn hóa tôn giáo với sự phát triển của xã hội- một số vấn đề lý luận và thực tiễn do Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản, nhằm đáp ứng được việc vận dụng quan điểm của của Đảng về tôn giáo trong thực tiễn xây dựng và phát

Chuyển đổi số là thay đổi cách sống, cách làm việc khi ứng dụng CNTT

Thời gian qua, Bộ TTTT đã tích cực triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số CĐS cho các địa phương trên cả nước. Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã được lựa chọn để thí điểm chương trình này.