3 Lý do khiến thế hệ Baby Boomer đang có xu hướng chuyển sang Youtube thay TV

3 Lý do khiến thế hệ Baby Boomer đang có xu hướng chuyển sang Youtube thay TV

Thương mại điện tử 13-02-2019, 16:00

Baby boomers là thế hệ được sinh ra từ đầu đến giữa những năm 1940 cho đến năm 1960, họ là thế hệ sinh ra trước khi