Tuần tra kiểm soát 24/24h đảm bảo an toàn giao thông dịp 2-9

Tuần tra kiểm soát 24/24h đảm bảo an toàn giao thông dịp 2-9

Cộng đồng mạng 20-08-2018, 16:09

Thông qua công tác TTKS, phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên kiểm soát, phát hiện xử lý triệt để các đối tượng