"Đập thùng" và khám phá tủ lạnh Samsung ngăn đông mềm -1 độ C

Thiết bị số 6-10-2018, 00:15

Ngăn đông mềm không phải là một khái niệm và công nghệ quá mới, thực tế một số sản phẩm khác trên thị trường cũng có