Những mức cản trở “khó nhằn” chắn ngang đường về $7,000 của Bitcoin

Những mức cản trở “khó nhằn” chắn ngang đường về $7,000 của Bitcoin

Tiền điện tử 17-07-2018, 00:10

Tại thời điểm thực hiện bài viết, Bitcoin đang được sang tay tại mức $6,730 và có vẻ đang lấy sức để tiếp tục trào dâng