Địa chỉ IP 192.168.0.0 được sử dụng làm gì?

Địa chỉ IP 192.168.0.0 được sử dụng làm gì?

Thủ thuật 26-08-2017, 20:08

192.168.0.0 là địa chỉ bắt đầu của dải địa chỉ IP cho mạng riêng, bao gồm tất cả các địa chỉ IP đến địa chỉ