Xây dựng trường học kết nối cho các thành phố thông minh

Trường học sử dụng các công cụ công nghệ không chỉ để phục hồi mà còn xây dựng tương lai. Các trường học đầu tư vào công nghệ, xây dựng trường học kết nối và cuối cùng là biến thành phố thông minh TPTM thành hiện thực.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho người học

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội diễn ra hôm nay 19/10.