ChimSeDiNang vs Truy Mệnh Solo Shang Chung kết nhánh thắng, AoE Pro Masters 2017

Youtube - Đế Chế - Aoe