Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và tàu thuyền tham gia giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn hàng hải
Quản lý Nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, gồm: xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan; hợp tác quốc tế, tham gia các điều ước quốc tế liên quan; tổ chức lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ môi trường biển, quốc phòng, an ninh; kiểm tra, giám sát các hoạt động trên tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chính phủ quản lý Nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Các bộ, ngành và UBND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và hoạt động của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý Nhà nước chuyên ngành về công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2018, thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30-10-2013 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
Thư Kỳ (ANTĐ)
Nguồn : http://xehay.vn/cong-bo-tuyen-hang-hai-va-phan-luong-giao-thong-trong-lanh-hai-viet-nam.html

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM